Algemene voorwaarden

Portofoonpartner is de business-to-businness webshop van Aecom®


Algemene Voorwaarden Aecom®  
download als pdf  


1.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van leveranties van zaken en/of diensten (zoals montage, installatie, onderhoud) (hierna gezamenlijk te noemen de “producten" door Aecom®, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 1.2 De partij die de producten afneemt dan wel die met Aecom® onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst wordt hierin "Opdrachtgever" genoemd. 1.3 Toepasselijkheid van voorwaarden of condities van de Opdrachtgever worden door Aecom® uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 -Aanbiedingen 2.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Aecom® niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order en vervalt 60 (zestig) dagen na dagtekening. 2.2 Een aanbieding is gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren. 2.3 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, (technische) tekeningen, afbeeldingen, adviezen, en maten, getallen, gewichten en/of andere aanduidingen van producten In door Aecom® verstrekte informatie zijn niet bindend.

Artikel 3 -Totstandkoming overeenkomst 3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Aecom®  de order schriftelijk aanvaardt dan wel feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft.

Artikel 4 -Industriële en intellectuele eigendom 4.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een offerte te verveelvoudigen of openbaar te maken, (het gebruiksrecht van) software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen, aan derden af te staan of te wijzigen. 4.2 De broncode van de software en/of andere programmatuur wordt niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het eigendom van, en alle rechten rustende op industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/of andere programmatuur blijven bij Aecom® of, indien van toepassing, de toeleverancier van Aecom®. 4.3 De Opdrachtgever zal aanduidingen van intellectuele eigendommen niet verwijderen of wijzigen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen bevat. Het is Aecom® te allen tijde toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software en/of andere programmatuur. 4.4 De Opdrachtgever is ermee bekend en accepteert dat Aecom® Producten levert die niet door Aecom® doch door een toeleverancier zijn gefabriceerd of ontwikkeld. 4.5 De Opdrachtgever zal Aecom® onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde producten. In geval van zo een aanspraak is alleen Aecom® bevoegd daartegen mede namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen. 4.6 Indien Aecom® een product heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of aanwijzingen door of namens Opdrachtgever verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat daarvoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart Aecom® voor aanspraken van derden terzake.

Artikel 5 -Prijzen 5.1 Opgegeven prijzen en vergoedingen zijn vrijblijvend, zijn in euro’s geacht te zijn  genoteerd en exclusief BTW, alle overige in binnen- en buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten, toeslagen e.d., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5.2 Opgegeven prijzen voor te leveren zaken gelden voor levering af fabriek/magazijn en zijn exclusief montage- en inbedrijfstellingskosten. 5.3 Prijsverhogende factoren (zoals valutakoersen, rentekosten, lonen, energie-, materiaal- en grondstoffenprijzen e.d.) na de datum van aanbieding door Aecom® komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 6 -Levering 6.1 Opgegeven levertijden en/of termijnen gelden steeds als bij benadering. Levering geschiedt af fabriek/magazijn (ex works, conform Incoterms 1990). 6.2 Aecom® is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren. 6.3 De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door Aecom® te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging. In geen geval gaat de levertijd eerder lopen dan vanaf het moment dat Aecom®  in het bezit is van alle voor de opdracht benodigde documenten en gegevens. 6.4 In geval Aecom® doet vervoeren is Aecom® vrij in de keuze van het vervoermiddel en doet Aecom®  zulks in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever. Het gestelde In artikel 6.1. :tweede zin, geldt evenzeer indien de vervoerder in een verklaring op de vrachtbrief stelt dat schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt. 6.5 Overschrijding van de levertijd en/of termijnen geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het de Opdrachtgever recht op ontbinding of op niet-nakomen van enige jegens Aecom® aangegane verplichting.

Artikel 7 -Diensten 7.1 Aecom® is gerechtigd voor het uitvoeren van diensten zoals onderhoud-, montage-, installatie- en servicewerkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever derden in te schakelen. Aecom®  levert haar diensten naar beste weten en kunnen. 7.2 Het werk is opgeleverd wanneer het door de Opdrachtgever is afgenomen of wanneer Opdrachtgever blijk geeft het feitelijk beheer over het werk te hebben genomen. 7.3 Bij gefaseerde dienstverlening kan Aecom® de uitvoering van diensten behorende tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde prestaties zijn opgeleverd en Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Aecom® is nagekomen.

Artikel 8 -Reclame/Garantie 8.1 Bezwaren terzake gebreken in de hoedanigheid van de geleverde producten dienen, voor zover het gebreken betreft die direct bij (op)levering door middel van inspectie kunnen worden vastgesteld, binnen 8 dagen na (op)levering daarvan bij Aecom® schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde producten van Aecom® als door Opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting meer mogelijk is. 8.2 Verborgen gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking daarvan dan wel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden doch in ieder geval binnen de garantietermijn bij Aecom® schriftelijk gemeld te worden, bij gebreke waarvan de geleverde producten van Aecom® als door Opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting meer mogelijk is. 8.3 Bezwaren terzake gebreken in de hoeveelheid van de geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering daarvan bij Aecom® schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde producten worden geacht te zijn geleverd en geaccepteerd waarbij de door Aecom® op de bij de producten verstrekte afleveringsbon, vrachtbrief of soortgelijk document vermelde aantallen bindend zijn. 8.4 Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende zaken voor zijn risico en rekening terstond aan Aecom® retourneren, zulks op straffe van verval van het recht te reclameren. 8.5 De aansprakelijkheid van Aecom® ingeval van een gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van Aecom® dan restitutie van de (koop)prijs, herstel, (her-)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter keuze van Aecom®. 8.6 Deugdelijkheid van de geleverde producten wordt door Aecom®  gegarandeerd voor een tijdsduur van 12 maanden, Indien de looptijd van de fabrieksgarantie van de geleverde producten korter is dan 12 maanden geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De garantieduur gaat in op de dag van levering. 8.7 Uit hoofde van de garantie is Aecom® slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan Aecom® binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen. De verplichtingen van Aecom® uit hoofde van de garantie reiken niet verder dan restitutie van de (koop)prijs, herstel, (her)levering van een deugdelijk exemplaar: zulks ter vrije keuze van Aecom®. 8.8 Kosten (zoals onder andere transportkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever. 8.9 De Opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aecom® voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van de garantie. 8.10 Aecom® is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/ vervangingen en/of onderhoud door derden e.d.. 8.11 Alle garantieverplichtingen vervallen indien de producten geleverd door Aecom® zijn verbonden met behulp van apparatuur of software welke niet door Aecom®  is goedgekeurd of Opdrachtgever tekort schiet In de nakoming van enige verplichting jegens Aecom®. 8.12 Voor garanties op reparaties gelden dezelfde voorwaarden zoals hierboven genoemd met dien verstande dat, voor zover deze niet binnen de hierboven gestelde termijn vallen, een periode van negentig dagen na reparatiedatum van toepassing is.

Artikel 9 -Installatie 9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de kosten voor het toezicht op de montage, de montage en/of het inbedrijfstellen van geleverde producten te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. 9.2  Aecom® is gehouden kosteloos een installatietekening betreffende de te leveren producten te verschaffen waarop de maten, gewichten en afmetingen vermeld staan weke voor installatie van de producten noodzakelijk zijn. 9.3 Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat toezicht op de montage, de montage en/of het inbedrijfstellen van geleverde producten door Aecom®  wordt uitgevoerd, wordt geacht dat de overeengekomen werkzaamheden onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren worden uitgevoerd. 9.4 Opdrachtgever dient te allen tijde op eigen kosten de volgende voorzieningen te leveren en/of aan te brengen: - leveren en aanbrengen van alle funderingen; - leveren van alle kabels (uitgezonderd kabels welke tot de standaard levering van de te leveren apparatuur behoren); - leggen van kabel en invoeren van kabel in apparatuur; - ijzer-, las-, timmer- en/of schilderwerk; - het plaatsen van onderwaterdelen; - verzorgen van de benodigde (gezekerde) voedingsspanning; - aanbrengen en/of verzorgen van de benodigde aardverbindingenpunten; - ophangen en/of aanbrengen van de geleverde apparatuur; - het zonodig ontstoren van de apparatuur; - demonteren, verplaatsen enlof afvoeren van andere en/of verouderde apparatuur. 9.5 Indien Opdrachtgever aan het in artikel 9,4 gestelde heeft voldaan stelt Aecom®, na ontvangst van een op redelijke termijn gedaan verzoek van Opdrachtgever daartoe vakbekwame technici ter beschikking aan Opdrachtgever teneinde toezicht te houden op de montage, dan wel ten behoeve van de montage en het inbedrijfstellen van de geleverde producten.

Artikel10- Aansprakelijkheid 10.1 De aansprakelijkheid van Aecom®  is beperkt tot voldoening van hetgeen Aecom®  ingevolge de garantie op zich heeft genomen. 10.2 Aecom® is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens indien en voor zover de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aecom®. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en rentes is uitdrukkelijk uitgesloten. 10.3 In alle gevallen waarin Aecom® ondanks het hierboven gestelde gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nimmer hoger zijn dan 25% van de prijs van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt en zal in elk geval nimmer hoger zijn dan € 10.000,-. De beperking geldt voor contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid. 10.4 Iedere vordering jegens Aecom®, behalve die door Aecom® uitdrukkelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering. 10.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde Producten door leveranciers of hulppersonen van Aecom® aan Aecom® kunnen worden tegengeworpen, zullen door Aecom® ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever vrijwaart Aecom®  terzake van aanspraken van derden.

Artikel 11 -Betaling 11.1 Betaling dient te geschieden ter keuze van Aecom®: a) Netto contant bij aflevering dan wel: b) Middels storting op een door Aecom® aangewezen bank- of girorekening binnen 21 dagen na factuurdatum. 11.2 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door Aecom®  aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking. 11.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zonder enige ingebrekestelling rente van 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag der vordering. Tevens zijn verschuldigd de door Aecom® te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, de kosten van externe deskundigen daaronder begrepen. Tenzij de werkelijke kosten hoger zijn bedraagt de hoogte van de buitengerechtelijke kosten 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 350,-. 11.4 indien de producten die door Aecom® dienen te worden geleverd om welke redenen dan ook niet (tijdig) door Opdrachtgever worden afgenomen zal Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Aecom® is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico voor Opdrachtgever te doen opslaan, of aan een derde te verkopen. 11.5 Alle aan Opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Aecom® totdat de door Opdrachtgever aan Aecom® verschuldigde bedragen zijn voldaan. 11.6 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Aecom® nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Aecom® de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. 11.7 Alle producten van Opdrachtgever welke Aecom® onder zich heeft of welke een derde onder zich heeft en waarvan of in verband waarmee door Aecom® de werkzaamheden worden verricht, strekken Aecom® tot pand voor al hetgeen Aecom® van Opdrachtgever te vorderen heeft in verband met de onderliggende overeenkomst.

Artikel 12 -Overmacht 12.1 Indien Aecom® door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen/voldoet althans enige prestatie door Aecom® wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor Aecom® uitvoerbaar is, is Aecom® niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 12.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft Aecom® het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat terzake enige schadevergoeding verschuldigd is. 12.3 Indien de overmachttoestand langer dan 6 maanden duurt, hebben belde partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van enige schade. 12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Aecom® onafhankelijke omstandigheid. waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Aecom® kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: een staking; overheidsmaatregelen; vertragingen In de aanvoer; uitvoerverbod; oproer; oorlog; mobilisatie; transport onmogelijkheden; invoerbelemmeringen: nalatigheid van leveranciers: ziekte van personeel; gebreken in hulp- of transportmiddelen; gebreken of tekortkomingen in (comptabiliteit van) software en gebeurtenissen welke door Aecom® redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

Artikel 13 -Tussentijdse beëindiging 13.1 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Aecom® binnen redelijke termijn mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Aecom® zonder, ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld. 13.2 producten die reeds zijn geleverd, maar nog niet betaald kunnen alsdan terug worden gevorderd, een en ander onverminderd het recht van Aecom® op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen 14.1 0p alle overeenkomsten waar deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing. 14.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag 1980 zijn niet van toepassing. 14.3 Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen gedaan door Aecom® en/of overeenkomst aangegaan door Aecom® en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg of Rotterdam, zulks ter keuze van Aecom®. Algemene Voorwaarden Aecom®, gedeponeerd bij de K.v.K. te Middelburg.